SBD Lanjut

Pemrosesan Tabel Jamak


mysql> select mhs.nama,matakuliah.nama_mk from mhs,matakuliah;
+--------+---------------------+
| nama  | nama_mk       |
+--------+---------------------+
| emy  | pemograman komputer |
| waldan | pemograman komputer |
| tasya | pemograman komputer |
| rika  | pemograman komputer |
| thomas | pemograman komputer |
| emy  | basis data     |
| waldan | basis data     |
| tasya | basis data     |
| rika  | basis data     |
| thomas | basis data     |
| emy  | sistem informasi  |
| waldan | sistem informasi  |
| tasya | sistem informasi  |
| rika  | sistem informasi  |
| thomas | sistem informasi  |
| emy  | bahasa inggris   |
| waldan | bahasa inggris   |
| tasya | bahasa inggris   |
| rika  | bahasa inggris   |
| thomas | bahasa inggris   |
| emy  | pemogramana web   |
| waldan | pemogramana web   |
| tasya | pemogramana web   |
| rika  | pemogramana web   |
| thomas | pemogramana web   |
+--------+---------------------+
25 rows in set (0.00 sec)
mysql> select a.nim,a.nama,b.nama_mk,c.nilai
  -> from mhs a,matakuliah b,khs c;

mysql> select * from khs,matakuliah
  -> where khs.kd_mk=matakuliah.kd_mk;
+------------+-------+----------+-----------+-------+-------+----------------
--+------+
| nim    | kd_mk | semester | TA    | Nilai | kd_mk | nama_mk
 | sks |
+------------+-------+----------+-----------+-------+-------+----------------
--+------+
| 0802100011 | DKT01 |    3 | 2007/2008 | A   | DKT01 | pemograman komp
r |  2 |
| 0802100012 | PKT21 |    5 | 2007/2008 | A   | PKT21 | bahasa inggris
 |  2 |
| 0802100013 | PKT21 |    5 | 2007/2008 | B   | PKT21 | bahasa inggris
 |  2 |
| 0802100014 | DKT01 |    5 | 2007/2008 | C   | DKT01 | pemograman komp
r |  2 |
| 0802100015 | KKT07 |    2 | 2007/2008 | B   | KKT07 | sistem informas
 |  2 |
+------------+-------+----------+-----------+-------+-------+----------------
--+------+
5 rows in set (0.01 sec)
mysql> select * from khs inner join matakuliah
  -> on khs.kd_mk=matakuliah.kd_mk;
+------------+-------+----------+-----------+-------+-------+----------------
--+------+
| nim    | kd_mk | semester | TA    | Nilai | kd_mk | nama_mk
 | sks |
+------------+-------+----------+-----------+-------+-------+----------------
--+------+
| 0802100011 | DKT01 |    3 | 2007/2008 | A   | DKT01 | pemograman komp
r |  2 |
| 0802100012 | PKT21 |    5 | 2007/2008 | A   | PKT21 | bahasa inggris
 |  2 |
| 0802100013 | PKT21 |    5 | 2007/2008 | B   | PKT21 | bahasa inggris
 |  2 |
| 0802100014 | DKT01 |    5 | 2007/2008 | C   | DKT01 | pemograman komp
r |  2 |
| 0802100015 | KKT07 |    2 | 2007/2008 | B   | KKT07 | sistem informas
 |  2 |
+------------+-------+----------+-----------+-------+-------+----------------
--+------+
5 rows in set (0.00 sec)
mysql> select k.nim,k.kd_mk,m.nama_mk,m.sks,k.semester,k.TA,k.nilai
  -> from khs k,matakuliah m where k.kd_mk=m.kd_mk;
+------------+-------+---------------------+------+----------+-----------+---
-+
| nim    | kd_mk | nama_mk       | sks | semester | TA    | ni
 |
+------------+-------+---------------------+------+----------+-----------+---
-+
| 0802100011 | DKT01 | pemograman komputer |  2 |    3 | 2007/2008 | A
 |
| 0802100012 | PKT21 | bahasa inggris   |  2 |    5 | 2007/2008 | A
 |
| 0802100013 | PKT21 | bahasa inggris   |  2 |    5 | 2007/2008 | B
 |
| 0802100014 | DKT01 | pemograman komputer |  2 |    5 | 2007/2008 | C
 |
| 0802100015 | KKT07 | sistem informasi  |  2 |    2 | 2007/2008 | B
 |
+------------+-------+---------------------+------+----------+-----------+---
-+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> select k.nim,m.nama_mk,m.sks,k.nilai as nilai,
  -> case
  -> when nilai='A' then 4
  -> when nilai='B' then 3
  -> when nilai='C' then 2
  -> when nilai='D' then 1
  -> else 0
  -> end as nilai_angka
  -> from khs k inner join matakuliah m on k.kd_mk=m.kd_mk;
+------------+---------------------+------+-------+-------------+
| nim    | nama_mk       | sks | nilai | nilai_angka |
+------------+---------------------+------+-------+-------------+
| 0802100011 | pemograman komputer |  2 | A   |      4 |
| 0802100012 | bahasa inggris   |  2 | A   |      4 |
| 0802100013 | bahasa inggris   |  2 | B   |      3 |
| 0802100014 | pemograman komputer |  2 | C   |      2 |
| 0802100015 | sistem informasi  |  2 | B   |      3 |
+------------+---------------------+------+-------+-------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> select k.nim,m.nama_mk,m.sks,k.nilai,
  -> case
  -> when nilai='A' then 4*m.sks
  -> when nilai='B' then 3*m.sks
  -> when nilai='C' then 2*m.sks
  -> when nilai='D' then 1*m.sks
  -> else 0
  -> end as point
  -> from khs k inner join matakuliah m on k.kd_mk = m.kd_mk;
+------------+---------------------+------+-------+-------+
| nim    | nama_mk       | sks | nilai | point |
+------------+---------------------+------+-------+-------+
| 0802100011 | pemograman komputer |  2 | A   |   8 |
| 0802100012 | bahasa inggris   |  2 | A   |   8 |
| 0802100013 | bahasa inggris   |  2 | B   |   6 |
| 0802100014 | pemograman komputer |  2 | C   |   4 |
| 0802100015 | sistem informasi  |  2 | B   |   6 |
+------------+---------------------+------+-------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> select mhs.nim,mhs.nama
  -> from mhs inner join khs on mhs.nim=khs.nim;
+------------+--------+
| nim    | nama  |
+------------+--------+
| 0802100011 | emy  |
| 0802100012 | waldan |
| 0802100013 | tasya |
| 0802100014 | rika  |
| 0802100015 | thomas |
+------------+--------+
5 rows in set (0.00 sec)
mysql> select a.nim,a.nama,b.nama_mk,b.sks,c.semester,c.nilai,c.TA
  -> from mhs a inner join khs c on a.nim=c.nim
  -> inner join matakuliah b on c.kd_mk=b.kd_mk;
+------------+--------+---------------------+------+----------+-------+-----
--+
| nim    | nama  | nama_mk       | sks | semester | nilai | TA
 |
+------------+--------+---------------------+------+----------+-------+-----
--+
| 0802100011 | emy  | pemograman komputer |  2 |    3 | A   | 2007
8 |
| 0802100012 | waldan | bahasa inggris   |  2 |    5 | A   | 2007
8 |
| 0802100013 | tasya | bahasa inggris   |  2 |    5 | B   | 2007
8 |
| 0802100014 | rika  | pemograman komputer |  2 |    5 | C   | 2007
8 |
| 0802100015 | thomas | sistem informasi  |  2 |    2 | B   | 2007
8 |
+------------+--------+---------------------+------+----------+-------+-----
--+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> select khs.nim,mhs.nama,(sum(
  -> case
  -> when khs.nilai='A' then 4*matakuliah.sks
  -> when khs.nilai='B' then 3*matakuliah.sks
  -> when khs.nilai='C' then 2*matakuliah.sks
  -> when khs.nilai='D' then 1*matakuliah.sks
  -> else 0
  -> end )/sum(matakuliah.sks)) as ipk
  -> from khs inner join matakuliah on khs.kd_mk=matakuliah.kd_mk
  -> inner join mhs on khs.nim=mhs.nim
  -> group by khs.nim,mhs.nama;
+------------+--------+--------+
| nim    | nama  | ipk  |
+------------+--------+--------+
| 0802100011 | emy  | 4.0000 |
| 0802100012 | waldan | 4.0000 |
| 0802100013 | tasya | 3.0000 |
| 0802100014 | rika  | 2.0000 |
| 0802100015 | thomas | 3.0000 |
+------------+--------+--------+
5 rows in set (0.01 sec)

Penggunaan Sub query

mysql> use mahasiswa;
Database changed

mysql> select nim,nama from mhs where exists
  -> (select * from khs where nim = mhs.nim);
+------------+--------+
| nim    | nama  |
+------------+--------+
| 0802100011 | emy  |
| 0802100012 | waldan |
| 0802100013 | tasya |
| 0802100014 | rika  |
| 0802100015 | thomas |
+------------+--------+
5 rows in set (0.14 sec)

mysql> select nim,nama from mhs
  -> where nim = any(select distinct nim from khs);
+------------+--------+
| nim    | nama  |
+------------+--------+
| 0802100011 | emy  |
| 0802100012 | waldan |
| 0802100013 | tasya |
| 0802100014 | rika  |
| 0802100015 | thomas |
+------------+--------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> select nim,nama from mhs
  -> where nim in(select distinct nim from khs);
+------------+--------+
| nim    | nama  |
+------------+--------+
| 0802100011 | emy  |
| 0802100012 | waldan |
| 0802100013 | tasya |
| 0802100014 | rika  |
| 0802100015 | thomas |
+------------+--------+
5 rows in set (0.01 sec)

mysql> select nim,nama from mhs
  -> where not exists(select * from khs where nim = mhs.nim);
Empty set (0.00 sec)

DATABASE PERUSAHAAN

mysql> select no_karyawan,Nama from Karyawan where exists
  -> (select * from Teknisi_proyek where no_karyawan = Teknisi_proyek.no_karya
wan);
+-------------+---------+
| no_karyawan | Nama  |
+-------------+---------+
| A      | mega  |
| B      | andi  |
| C      | sinta  |
| D      | Alisa  |
| E      | Angkasa |
+-------------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> select no_karyawan,Nama from Karyawan where no_karyawan = any
  -> (select distinct no_karyawan from Teknisi_proyek);
+-------------+---------+
| no_karyawan | Nama  |
+-------------+---------+
| A      | mega  |
| B      | andi  |
| C      | sinta  |
| D      | Alisa  |
| E      | Angkasa |
+-------------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)
mysql> select no_karyawan,Nama from Karyawan where no_karyawan in
  -> (select distinct no_karyawan from Teknisi_proyek);

+-------------+---------+
| no_karyawan | Nama  |
+-------------+---------+
| A      | mega  |
| B      | andi  |
| C      | sinta  |
| D      | Alisa  |
| E      | Angkasa |
+-------------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> select no_karyawan,Nama from Karyawan where not exists
  -> (select * from Teknisi_proyek where no_karyawan=Karyawan.no_Karyawan);
Empty set (0.00 sec)

Kesimpulan :
Subquery IN : subquery yang digunakan untuk menghasilkan 1(satu) kolom tapi boleh beberapa baris.
Subquery EXISTS : subquery yang dapat menghasilkan satu atau lebih kolom.
Subquery ALL/SOME : Subquery yang mana hasil yang dikembalikan lebih dari satu.